Общи Условия

Всички бягания с 5kmrun и XLkmrun са свободни за участие. Не се изисква официално разрешение за участие от организаторите на5kmrun и XLkmrun. Участниците се възползват от така предоставените им условия за бягане и трасе на техен собствен риск и без изричното съгласие на организаторите на 5kmrun и XLkmrun и други частни или държавни институции.
 

Внимание: От съображения за сигурност и здраве, препоръчваме преди да започнете да бягате с нас, да изчислите Вашето оптимално време за пробягване на дистанцията от 5 км., чрез този „Рънинг Kалкулатор“на 5kmrun!  
 

Бягането е физически натоварваща дейност и затова би следвало (препоръчваме) да потърсите предварителна консултация с Вашия личен лекар(GP), как и дали да вземете участие в такова занимание като 5 км. бягане или по-дълга дистанция.
 

Вие изцяло приемате на свой собствен риск възможността от всякакви контузии, наранявания или травми, както и на Ваша отговорност се самоопределяте, че сте физически здрав и притежавате необходимите възможности (физически и психически) да бягате с 5kmrun и XLkmrun.
 

5kmrun и XLkmrun  не носят отговорност за каквито и да е контузии, наранявания, травми или смърт в следствие на вашето бягане с изключение на тези, които са Ви причинени или са в резултат на грешки или небрежност от страна на организаторите.
 

В случай на сериозни контузии, наранявания или други усложнения възникнали по време на вашето участие в бяганията или смърт Вие, както и трети заинтересовани лица (родители, настойници, наследници и др.) се съгласявате, че няма да извършвате правни или фактически действия с които да търсите отговорност от 5kmrun и XLkmrun.
 

Вие изцяло сте наясно, че бяганията с 5kmrun и XLkmrun се провеждат на места със свободен достъп за граждани и МПС и се съгласявате да спазвате обществения ред, правилата за движение по пътищата, както и опазване на природните дадености и чистота.
 

5kmrun и XLkmrun не подсигуряват Застраховка за Вашето участие в бяганията! Всеки желаещ да бъде застрахован, трябва да го направи по свое усмотрение и за своя сметка.
 

5kmrun и XLkmrun  не носят отговорност за достоверността на въведената информация и лични данни на потребителите при тяхната регистрация.
 

Вие давате съгласие за Вашето фото и видео заснемане по време на бягането, което може свободно да се публикува в интернет пространството, както и да се използва за всякакъв вид рекламна цел.

 

                                                                                              =//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=


 

Общи условия и правила за използване на 5kmrun.bg
 

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
 

- Платформата “5kmrun.bg” (Платформата) е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕ СТОПАНСКА ЦЕЛ (СНЦ) в обществена полза “5 КМ ПАРК БГ” с БУЛСТАТ номер: 176452962, регистрирана спрямо законодателството на Република България. Адрес на регистрация: с. Лесново, област София, община Елин Пелин, пк 2119, ул. 30, №40
 

- Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

» „Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.

» „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.
 

- Платформата и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

 

II. СИГУРНОСТ
 

- Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

 

III. ДОСТЪП
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.
 

IV. ОТГОВОРНОСТ
 

- Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
 

- Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.


- Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на СНЦ “5 КМ ПАРК БГ”, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:

» Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

» Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

» Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.
 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ”, чрез Платформата не събира/обработва/съхранява лични данни. СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

 

VI. „БИСКВИТКИ”


- Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

 

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 

- Посочената на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на СНЦ “5 КМ ПАРК БГ”, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” и да посочи несъотвествието. СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.
 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ


- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.
 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА
 

- Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Платформата представлява интелектуална собственост на СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:

» Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата).

» Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

» С посочване на автора.

» Без модификации.

» И некомерсиално.
 

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ”, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.
 

- Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Платформата.
 

- СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

» Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на СНЦ “5 КМ ПАРК БГ” във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

» Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.
 

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
 

- С използването на Платформата и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.